Sikkerhed og arbejdsmiljø
Det skal være trygt, meningsfyldt og ansvarsfuldt at arbejde i DitoBus Excursions. Derfor arbejder vi løbende med at forbedre arbejdsmiljøet, og på at forebygge arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom, ligesom vi konsekvent overholder reglerne om køre- og hviletid og efterlever alle arbejdsmiljølove og -krav.

Det er virksomhedens målsætning at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Målsætningen gælder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er virksomhedens arbejdsmiljøpolitik at forpligte ledelse og medarbejdere til at udvikle og gennemføre initiativer, der fastholder og om muligt forbedrer et godt arbejdsmiljø, en god trivsel og gode sundhedsmæssige forhold.

Virksomheden vil således arbejde for:
 • Overholdelse af gældende lovgivning om arbejdsmiljø således, at dette er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet
 • Gennem træning, uddannelse og kvalitetshåndbøger at dygtiggøre medarbejderne til gavn for trivsel, tryghed og sundhed i virksomheden og til gavn for virksomhedens kunder
 • Fastholdelse af så højt et niveau for rengøring og vedligeholdelse af materiellet, som markedet kan bære. Aktiv deltagelse af alle medarbejdere i rengøring og vedligeholdelse med henblik på at skabe en fælles ansvarlighed og større arbejdsglæde
 • Motivation og uddannelse af medarbejdere til aktiv medvirken ved belysning og afhjælpning af arbejds- miljøforhold, der på kort eller lang sigt kan medføre dårlig trivsel, arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser eller sundhedsmæssig risiko
 • Sikring af forståelse for, at arbejdsmiljø både er et ledelsesmæssigt, et personligt og et kollegialt ansvar
 • Løbende kontrol af arbejdsmiljøet med henblik på at afhjælpe potentielle problemer, inden disse opstår
 • Konsekvent overholdelse af anden lovgivning af betydning for sikkerhed og sundhed, såsom reglerne om køre- og hviletid, færdselslovgivning m.m.
 • Gennem sundhedsfremmende initiativer at forsøge en forøgelse af alles fysiske og mentale ressourcer
 • Fastholdelse af en løbende dialog med og mellem medarbejderne, dels uformelt, dels på regelmæssige møder i arbejdsmiljøorganisationen, på chaufførmøder og andre medarbejdermøder
 • Opmærksomhed omkring branchens arbejdsmiljømæssigt svage sider som f.eks. skiftende arbejdstider, ergonomi og rygning
 • Etablering af en god omgangstone og et menneskesyn, der bygger på respekt, tillid og ærlighed